Dokumenty pre tlač

Dokumenty pre tlač

 Vlastenecký blok

Sídlo: 919 29 Malženice č. 307,  Slovenská republika

Žiadosť o prijatie za člena Vlasteneckého bloku

Podpísaný (titul, meno a priezvisko): ……………………………………………

Dátum narodenia: ……………………………………………

Bydlisko: ……………………………………………

Telefón: ……………………………………………

E-mail: ……………………………………………

Týmto

žiadam o prijatie za člena Vlasteneckého bloku a vlastnoručným podpisom udeľujem súhlas Vlasteneckému bloku so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.v rozsahu potrebnom pre vnútorné potreby a potvrdzujem, že moje údaje sú pravdivé!

V …………………….., dňa ………………….. ………………………………………………

Podpis žiadateľa

Súhlasím

V Malženiciach, dňa ………………………. ……………………………………………..

Mgr. Ivan Stanovič

Predseda

Vlasteneckého bloku