Program

PROGRAMOVÉ BODY VLASTENECKÉHO BLOKU (Hnutia ONÁS).

 Vážení priatelia, milí spoluobčania,


Žijeme v dobe bez morálnych a etických zásad, v ktorej sú zásadným spôsobom obmedzované práva a slobody občanov. Nastupujúci postupný neoliberálny fašizmus na Slovensku, ničí všetko hodnotové, morálne, kultúrne aj ľudské. Všetky doteraz vládnuce politické elity vytvorili systém, ktorý je už naďalej neakceptovateľný! Implementovaný koncept liberálnej demokracie, ktorý sme pred viac, ako tridsiatimi rokmi s nadšením prijali, nadobudol reálne trhliny. Politici a politika sa odvrátili od občana, dokonca z arogancie moci sa postavili nad zákon! Ponúkame Vám zásadnú zmenu existujúceho nefunkčného systému od samotného základu.

 1. RODINA, ako základný pilier štátu, bude na prvom mieste nášho programu. Rodinu tvoria muž, žena a deti. Rada pre stratégiu a rozvoj SR, bude zárukou ochrany a rozvoja rodín, ako aj garant zachovania kultúrnych zvyklostí, tradícií občanov a histórie SR.
 2. Našou prioritou je Slovensko a štátna ZVRCHOVANOSŤ SR v súlade s medzinárodnými právami a slobodami zakotvenými v charte OSN
  • Nemennosť štátnych hraníc
  • Slovenský jazyk ako jediný štátny a úradný jazyk
  • Hospodárska a ekonomická suverenita
  • Potravinová sebestačnosť
  • Zdravotnícka sebestačnosť
  • Obrana štátu ( nová koncepcia obrany štátu ), vlastné ozbrojené sily so zachovaním osvedčených ozbrojených a pomocných silových zložiek.
 3. Prehodnotíme výhodnosť zotrvania SR v inštitúciách EU a v NATO. Na území Slovenskej republiky platí len Ústava SR a zákony SR. Nariadenia a odporúčania iných štátov, štátnych zväzkov a akýchkoľvek komerčných korporácií nebudú pre Slovensko záväznými. Slovenská ústava a zákony SR sú nadradené nad inými zmluvami.
 4. Návrat k ústavnosti a zosúladenie zákonov s Ústavou z r. 1992. Vrátime práva a slobody občanom, uzákoníme právo voliť a byť volený nezávisle od politickej strany.
 5. Osobitnú pozornosť budeme venovať zásadnej reforme štátnej a verejnej správy s dôrazom na optimalizáciu jednak zamestnancov v štátnej správe, ako aj počtu štátnych inštitúcií. Zabezpečíme presun nevyužitých ľudských zdrojov zo štátnej správy do novovytvorených strategicky nevyhnutných štátnych podnikov. Zefektívnime súčinnosť prepojenia štátnych orgánov s územnou samosprávou s posilnením samosprávnych kompetencií. Zabezpečíme zníženie byrokracie pre samosprávy a podnikateľov podnikajúcich na území SR. V Národno-štátnom záujme, budeme iniciovať vznik sukromnoštátnych podnikov a prinavrátenie energetických a strategických podnikov pod správu štátu.
 6. V prípade politickej zhody, zmeníme 1 volebný obvod na 8 volebných obvodov s počtom mandátov podľa počtu obyvateľov v danom kraji. Počet poslancov do NR SR znížime zo súčasných 150 poslancov na 75. Prijmeme zákon o jednom mandáte. Teda, jedna funkcia – jeden mandát. Zvolený poslanec do NRSR nesmie vykonávať volenú funkciu v samosprávnom kraji, meste a obci.
 7. Zmena zákona o politických stranách a hnutiach sa bude týkať aj mandátu poslanca, čím zabránime kupčeniu a k prebiehaniu poslancov k iným politickým subjektom v parlamente. V prípade, že bude splnený počet platných podpisov na vyhlásenie referenda, prezident bude povinný referendum vyhlásiť. Úspešný výsledok referenda bude pre NR SR záväzný. Za poslanca do NR SR za naše hnutie, bude sa môcť uchádzať iba ten občan, ktorý bude spĺňať vedomostné a etické kritéria,  predloží lekárske potvrdenie že netrpel a netrpí psychickými poruchami, nie je drogovo zavyslý a je schopný samostatného výkonu práce v službách štátu.
  • V prípade odchodu poslanca z poslaneckého klubu strany, za ktorú bol zvolený za poslanca NR SR, nesmie počas výkonu svojho mandátu vstúpiť do inej politickej strany, alebo si stranu založiť.
 8. Zmeníme kvórum referenda pri odvolávaní poslanca na 50% plus 1 z oprávnených voličov v danom volebnom obvode.
 9. Platy poslancov stanoví výhradne MF SR, podľa rastu priemernej hrubej mzdy a to maximálne na jeden a pol násobok priemernej hrubej mzdy v národnom hospodárstve.
 10. Politické nominácie na vedúce funkcie vo verejne a štátnej správe budú nahradené úspešnými kandidátmi vo výberových konaniach
 11. Predsedu vlády zmeníme na predsedu rady ministrov, ktorého nominuje víťazná politická strana, prípadne koalícia a potvrdzuje ho NR SR. Sľub skladá na Ústavu SR v NR SR.
 12. Prehodnotíme právomoci predstaviteľov zákonodarnej a výkonnej moci a ich verejné zastupovanie Slovenskej republiky vo vzťahu k iným štátom.
 13. Štátny zamestnanec a verejný činiteľ bude podliehať hmotnej, trestnoprávnej a majetkovej zodpovednosti, ako aj zvýšenej trestnej sadzbe, pokiaľ svoje postavenie zneužije v prospech seba, inej osoby, skupiny, alebo inštitúcie. Znížime počet ministerstiev. Zvýšime kontrolnú úlohu štátu na všetkých úrovniach.
 14. Ústavný súd, súdy, sudcovia, prokuratúra, prokurátori a polícia, prejdú zásadnou reformou štátu. Zrušíme špeciálneho prokurátora, špeciálny súd, ako aj útvar NAKA. Vysokú štátnu funkciu môže zastávať len preverený pracovník bezpečnostnými zložkami štátu. Kompetencie Ústavného súdu preberie Ústavno-právne kolégium Najvyššieho súdu.
 15. Zriadime vojenský súd a prokuratúru, ktoré majú svoje opodstatnenie, vo vzťahu k silovým, bezpečnostným a iným zložkám v službách štátu.
 16. Obzvlášť osobitnú pozornosť budeme venovať zdravotníctvu, školstvu, kultúre, športu, ochrane životného prostredia, lesného a vodného hospodárstva, dopravy, ako aj prinavráteniu poľnohospodárskej a potravinovej sebestačnosti a rozvoja vidieka SR.
  • Ochrana pôdy a vody ako neodmysliteľná ochrana národného bohatstva SR.
  • Lieková politika prejde pod správu štátu. V každom okresnom meste zriadime štátnu lekáreň.
  • Komplexná reforma školstva a učebného systému. Slovenský jazyk bude povinný maturitný predmet.
  • Podpora športu od mládeže, až po vrcholový šport.
 17. V Národno-štátnom záujme prehodnotíme, daňový, poisťovací, odvodový, bankový a exekučný systém, s ohľadom na dopad a sociálne postavenie mladých rodín a občanov SR. Exekútorské úrady, budú výhradne podliehať pod správu štátu.
 18. Sociálny systém musí prejsť zásadnou zmenou, aby boli každému občanovi jasné a čitateľné práva a pravidlá, ako aj povinnosti. Budeme iniciovať prijatie ÚSTAVNÉHO ZÁKONA a zmenu nastavenia dôchodkového zabezpečenia pre dôstojný život občanov v dôchodkovom veku.
 19. Verejnoprávne média budú pod výlučnou správou štátu, zabezpečíme ich kontrolu a objektívnosť. Zrušíme vplyv mimovládnych organizácii na riadení štátu. Zriadime Register zahraničného agenta.
 20. Zákon o financovaní politických strán bude zmenený.
 21. Vytvoríme odborný Úrad pre stratégiu a rozvoj SR.

 

pozn.: Od 7/2023 je „Hnutie ONÁS“ oficiálne premenované na „Vlastenecký blok